Ťapešovo

ROK 2022

    Názov                                                                        Vyvesené       Zvesené
  Oznámnie UR_s_verej._vyhl._SSD -22_0550 21.6.2022 5.7.2022
  Info. o podmienkach práva voliť a práva byť volený VUC    
  Info. o podmienkach práva voliť a práva byť volený OBCE    
  VYHLÁŠKA z v o l a l 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ťapešove dňa 17. júna 2022 /v piatok/ o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ťapešove  3.6.2022  
  Záverečný účet obce za rok 2021  návrh 2.6.2022  
   Verejná vyhláška – Slovak Telekom  11.05.2022  
  Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní I/8 Ťapešovo – most 016 08.04.2022  
   Verejná vyhláška  2. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ťapešove
dňa 08. apríla 2022 /v piatok/ o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ťapešove
 01.04.2022  
  Štatistický výkaz komunálneho odpadu 25.3.2022  
  Zámer obce na zámenu pozemkov 22.03.2022  
  Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní    Výrok 28.2.2022  
   Návrh VZN č. 1 2 2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb    16. 2.2022.  
  Výpočet vytriedeného odpad 24.02.2022  
  Verejná vyhláška 22.02.2022  
  Ťapešovo - most 016 03.01.2022  

ROK 2021

    Názov                                                                        Vyvesené       Zvesené
       
  Verejná vyhláška - Ťapešovo Dolina  30.12.2021  17.01.2022 
  Verejná vyhláška - Ťapešovo lokalita Lán 17.12.2021  
  Verejná vyhláška - Ťapešovo Ježičky  14.12.2021   29.12.2021 
  Vyhláška na 10.12.2021 22.11.2021  
  Verejná vyhláška Dolina 19.11.2021  
  Oznámenie o začatí stavebného konania Lán 16.11.2021  30.11.2021. 
  Dodatok č. 22021 k VZN č.52016 11.11.2021  
  Návrh rozpočtu Obce Ťapešovo na rok 2022 25.10.2021  
  Podlimitná zákazka predaj dreva 10.11.2021  
  VYHLÁŠKA 5.  OZ dňa 10. novembra 2021  7.11.2021  
  Zámer obce kúpiť pozemky 2021 8.10.2021   
  situácia k UR - ENdata 19.10.2021 05.11.2021
  ÚR ssd  Ťapešovo 19.10.2021 05.11.2021
  Zámer predať 25.10.2021  
  Oznámenie o začatí  územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 21.9.2021 6.10.2021
  Vyhláška OZ 24.9.2021    
  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ (PHSR ŽSK 2021+) 2.9.2021   
  KR na stavbu Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu 17. 8. 2021 31. 8. 2021
  Zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbarialisti obce Ťapešovo  08082021    
  VZN č. 12021 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Ťapešove 9.6.2021  
   Dodatok č. 12021 k VZN o opatrovateľskej službe 12009  9.6.2021   
  Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020 9.6.2021   
  Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojené s miestnym zisťovaním 17.6.2021 2.7.2021
  Výberové konanie na riaditeľa MŠ rok 2021 16.6.2021  
  Verejná vyhláška - rozhodnutie trasa Ťapešovo - Lokca 3.6.2021 17.6.2021
  Výberové konanie na riaditeľa MŠ rok 2021 16.6.2021  
  Návrh záverečného účtu za rok 2020 9.6.2021  
  OZ vyhláška  25.júna 2021    
  VZN Žilinského samosprávneho kraja č. 662021    
  Doterajšie hospodárenie a určenie zásad na vyhotovenie programu o lesy 21. 5 .2021  4.6 2021
  Oznámenie o začatí uzemného konania, Stavebný úrad v Lokci 29.4.2021  14.5.2021
  Zámer na odkúpenie pozemku p. č. 49613 20.4.2021  
  Verejná vyhláška - územný plán regiónu Žilinského kraja 13.4.2021  
  Výpočet vytriedenia odpadu 24.2.2021  
  Sk Rozšírenie NN - Ježičky 9.3.2021   
  OZ - vyhláška 19. februára 2021 /v piatok/ o 17.00 hod. 4.2.2021  
  NÁVRHDodatok č. 1/2021k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 3.2.2021  
  Verejná vyhláška  o umiestení stavby 5.1.2021 19.1.2021
       

 

 

Rok 2020

 

    Názov                                                                        Vyvesené       Zvesené
  Rozpočet na rok 2021 2.12.2020  
  Zámer na odkúpenie nehnuteľného matejku - pozemku do matejku Obce 2.12.2020  
  Vyhláška 4. zasadnutie OZ 15.11.2020  
  Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  5.11. 2020  
  Návrh rozpočtu na rok 2021  5.11. 2020  
  Výberové konanie kontrolóra obce  30.10.2020  
  Povinná registrácia chovu ošípaných vyvesená  14.10.2020  
  Postup pri registrácií ošípaných 14.10.2020  
  Príloha č. 2 - Predaj ošípaných 14.10.2020  
  Príloha č. 1 - registrácia ošípaných 14.10.2020  
  Registrácia chovov ošípaných 14.10.2020  
       
   Oznámenie o začatí KR Zásobovanie vodou a kanalizácia OR -Vavrečka  14.10.2020 29.10.2020
  Uznesenie o núdzovom stave č.587 z 30.9.2020    
  SP na stavbu: „Ťapešovo – lokalita Ježičky III. Rozšírenie vodovodu  7. 09. 2020 22. 09. 2020
  Vyhláška 3. zasadnutie OZ v Ťapešove 14.08.2020 31. 08. 2020
  Návrh dodatku č. 12020 k VZN č. 12019 5.8.2020  
  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí Stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania  24.07.2020 10. 08. 2020
  Verejná vyhláška - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu NO 12.5.2020 11.06.2020
  Vyhláška 2. zasadnutie OZ v Ťapešove 14.5.2020 14. 5. 2020 30. 5. 2020
  Oznámenie o zverejnení preventívych opatrení proti šíreniu COVD-19 28.4.2020   
  Zhromaždenie Urbarialistov obce Ťapešovo, pozemkového spoločenstva 26.02.2020  
  Vyhláška 1. zasadnutie OZ v Ťapešove 13.2.2020 13. 02. 2020 28. 02. 2020
  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 13. 02. 2020 28. 02. 2020
  Zámer zameniť parcely na rozšírenie MK v križovatke 05.02.2020 20.02.2020
       

 

Rok 2019

Voľby prezidenta 1. kolo:

Kandidáti na prezidenta SK

 

Voľby do Európskeho parlamentu:

Rok 2018


Voľby 2018


 

Rok 2017

Rok 2016 

Približenie

 +A A - A