Daj o nás vedieť

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

December 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

Obecné zastupiteľstvo obce Ťapešovo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä:

  • určuje zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva,
  • schvaľuje rozpočet a programový rozpočet obce a kontroluje jeho čerpanie,
  • schvaľuje záverečný účet obce,
  • schvaľuje územný plán obce,volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce,
  • schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  • schvaľuje plat starostu obce podľa osobitného zákona,
  • schvaľuje a vydáva všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré však nesmú odporovať ústave ani zákonom,
  • zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie.

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Urobí tak aj v prípade, ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva.

 Obecné zastupiteľstvo obce Ťapešovo 2018 - 2022

Pavol Bugaj

Pavol Bugaj

Starosta obce:
Mikuláš Bakaľa

Mikuláš Bakaľa

zástupca starostu obce
MUDr. Miloš Balcerčík

MUDr. Miloš Balcerčík

Poslanec:
Ľuboš Hurák

Ľuboš Hurák

Poslanec:
Bc. Peter Hvolka

Bc. Peter Hvolka

Poslanec:
Peter Jadroň

Peter Jadroň

Poslanec:
Ing. Peter Laclavík

Ing. Peter Laclavík

Poslanec:
Jozef Žofaj

Jozef Žofaj

Poslanec:

 

V obci Ťapešovo sú uznesením Obecného zastupiteľstva zo dňa 7. 12. 2018 zriadené 3 komisie – finančná, stavebná komisia a komisia verejného poriadku.

Členovia finančnej komisie

predseda komisie:  Ľuboš Hurák

člen komisie:           MUDr. Miloš Balcerčík

člen komisie:           Peter Jadroň

Členovia stavebnej komisie

predseda komisie: Bc. Peter Hvoľka

člen komisie:          Mikuláš Bakaľa

člen komisie:         Jozef Žofaj

                   

Komisia verejného poriadku

predseda komisie: Jozef Žofaj

člen komisie:          Mikuláš Bakaľa

člen komisie:           Ľuboš Hurák

 

Rada školy pri MŠ

člen za zamestnancov:       Marta Lednická

člen za zamestnancov:        Jana Bugajová

predsedaa člen za rodičov:  Lucia Paliderová

člen za rodičov:                     Alena Kyseľová

člen za poslancov:                Ľuboš Hurák

člen za poslancov:                Peter Jadroň

 

Rada školy pri ZŠ

predseda a člen za zamestnancov:  Mgr. Monika Čajková

člen za zamestnancov:                     Jana Bugajová          

člen za rodičov:                                 Ivana Huráková

člen za rodičov:                                 Janka Huráková

člen za rodičov:                                 Peter Jadroň

člen za poslancov:                             Mikuláš Bakaľa

člen za poslancov:                             Ing. Peter Laclavík