Ťapešovo

Obecné zastupiteľstvo obce Ťapešovo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä:

  • určuje zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva,
  • schvaľuje rozpočet a programový rozpočet obce a kontroluje jeho čerpanie,
  • schvaľuje záverečný účet obce,
  • schvaľuje územný plán obce,volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce,
  • schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  • schvaľuje plat starostu obce podľa osobitného zákona,
  • schvaľuje a vydáva všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré však nesmú odporovať ústave ani zákonom,
  • zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie.

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Urobí tak aj v prípade, ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva.

 Obecné zastupiteľstvo obce Ťapešovo 2018 - 2022

Pavol Bugaj

Pavol Bugaj

Starosta obce:
Mikuláš Bakaľa

Mikuláš Bakaľa

zástupca starostu obce
MUDr. Miloš Balcerčík

MUDr. Miloš Balcerčík

Poslanec:
Ľuboš Hurák

Ľuboš Hurák

Poslanec:
Bc. Peter Hvolka

Bc. Peter Hvolka

Poslanec:
Peter Jadroň

Peter Jadroň

Poslanec:
Ing. Peter Laclavík

Ing. Peter Laclavík

Poslanec:
Jozef Žofaj

Jozef Žofaj

Poslanec:

 

Približenie

 +A A - A