Ťapešovo

Na úvod treba konštatovať, že Ťapešovo erb v minulosti nemalo. Pod erbom sa totiž rozumie znamenie vložené do heraldického štítu, sfarbené pri rešpektovaní heraldického pravidla o kladení kovov a farieb na štít a pod. Dôkaz o používaní takéhoto erbu v Ťapešove nepoznáme a nie je pravdepodobné (na základe analogických situácií), že by ho v minulosti používalo. Erb bolo teda potrebné vytvoriť.

Je vždy výhodné, ak pri tvorbe erbu môžeme vychádzať z historického symbolu obce, najmä pečatného symbolu. Z Ťapešova skutočne poznáme prekrásne pečatidlo, uložené v Oravskom múzeu. Pochádza z 18. storočia , v jeho strede je vyrytý lev držiaci ružu a kruhopis znie .SIGIL.POS:TAPESSOV.
Ťapešovo začalo používať vlastnú pečať koncom 16. storočia. Obsah pečatidla je veľmi neobvyklý.
Staršie súpisy rodových erbov poznajú ako najstarší erb Turzovcov ten, v ktorom je v červenom štíte heraldicky doľava otočený zlatý korunovaný lev, v ľavom hornom rohu zlatá heraldická ruža. Klenotom je na červenom orlom krídle zlatý lev zo štítu.
Erb, ktorý podľa niektorých predstavuje ďalšie vývinové štádium, podľa iných najstaršiu podobu Turzovského znaku predstavuje pečať Teofila z roku 1493. Je delený, v hornej červenej polovici je zlatý vyrastajúci lev, v dolnej zlatej sú tri červené ruže. Klenotom je spomenutý vyrastajúci lev.
 
erb
Erb obce Ťapešova
V červenom štíte zlatý lev, držiaci zlatú ružu so striebornou stonkou a listami.
Zlatú farbu možno nahradiť aj žltou, striebornú bielou. Pri čierno – bielom zobrazení možno zlatú farbu znázorniť jemným bodkovaním, striebornú ako čistú a červenú zvislým šrafovaním.
 
 
 
 
 
 
pecat
 
 
 
 
Pečať obce Ťapešova
Pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ŤAPEŠOVO.
 
 
 
 
 
vlajkaVlajka obce Ťapešova
Vlajka pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/6), červenej (1/6), žltej (2/6), červenej (1/6) a bielej (1/6). Vlajka má pomer strán 2/3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.
Znak, vlajka a pečať obce predstavujú trojicu jej základných symbolov. Od nich možno odvodiť ďalšie.
Zástava Ťapešova má rovnaké farebné zloženie ako jej vlajka. Kým však vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa pomocou lanka vztyčuje na stožiar, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečným rahnom (pri koruhve). Rozdiel je tiež v tom, že kým vlajka má vždy pevne stanovený pomer strán, zástava môže byť aj dlhšia.
Krátka zástava Ťapešova má podobu obdĺžnika, dlhšou stranou pripojeného k žrdi. Farebná kompozícia je zhodná s kompozíciou vlajky.
Koruhva Ťapešova je vlastne zvislou zástavou, ktorá je pevne pripojená ku kratšiemu priečnemu rahnu a spolu s ním sa vztyčuje na stožiar.

Približenie

 +A A - A