Ťapešovo

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástup

náhradníka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/20214 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

oznamujem

nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Ťapešovo Františka Slivčáka.

Podľa zápisnice okrskovej volebnej komisie v Ťapešove o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 sa náhradníkom za poslanca do obecného zastupiteľstva sa stal František Slivčák. Mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Ťapešove sa písomne vzdal dňa 2. decembra 2021 Bc. Peter Hvolka, ktorému v zmysle § 25 ods. 2, písm. c) vzdaním sa mandátu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 2. 12. 2021. Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/20214 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

zverejnené dňa 3.12.2021