Ťapešovo

Obec Ťapešovo , Ťapešovo  83 , 029  51  Lokca,

 IČO  00314919 , DIČ 2020573940

 

  vyhlasuje

Výberové konanie na vykonávanie zimnej údržby miestnych komunikácii v obci Ťapešovo

 

Ponuky zasielajte na obecný úrad v obálke označenej: „Ponuka na vykonávanie zimnej údržby MK - neotvárať", do 23. 09.2021 do 13,00 hod. na adresu:

Obec Ťapešovo

Ťapešovo 83

029 51 Lokca 

Mobil starosta 0915 833 787

Zverejnené na web stránke obce www.tapesovo.sk obce dňa: 3. 9.2021.

 

                                                                                 Pavol Bugaj

                                                                                 starosta  obce

Približenie

 +A A - A