Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/20214 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

oznamujem

nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Ťapešovo. Ing. arch. Jozefa Vrtiela.

   Podľa zápisnice okrskovej volebnej komisie v Ťapešove o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018sa náhradníkom za poslanca do obecného zastupiteľstva sa stal Ing. arch. Jozef Vrtiel.

   Mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Ťapešove sa písomne vzdal dňa 13.mája 2021 MUDr. Miloš Balcerčík, ktorému v zmysle § 25 ods. 2, písm. c) vzdaním sa mandátu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 13.5.2021.

   Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/20214 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 zverejnené dňa 14.5.2021