Obec Ťapešovo , Ťapešovo 83 , 029 51 Lokca,

IČO 00 314 919 , DIČ 2020 573 940

vyhlasuje

Výberové konanie na vykonávanie zimnej údržby miestnych komunikácii v obci Ťapešovo Ponuky zasielajte na obecný úrad v obálke označenej: „Ponuka na vykonávanie zimnej údržby MK - neotvárať", do 23.10.2020 do 13,00 hod.

čitaj ďalej