Obec Ťapešovo, Ťapešovo 83, 029 51 Lokca

VYHLÁŠKA

  Oznamujeme občanom tunajšej obce, že v zmysle § 13  zákona SNR o obecnom zariadení 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  starosta obce

   z v o l a l

  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ťapešove dňa 11. decembra  /v piatok/ o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ťapešove

 s týmto   p r o g r a m o m:

   1 . Otvorenie
  1. Kontrola uznesení
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  3. Prejednanie žiadosti
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie
  7. Záver
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva je v zmysle §-u 12 citovaného zákona  v e r e j n é. 
 Prítomnosť občanov na tomto rokovaní je prípustná.

V Ťapešove, dňa 30.11.2015

                                                                                                          Pavol Bugaj
                                                                                                          starosta obce