Daj o nás vedieť

Video obce

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

Januar 2019
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

1.1.2016 nadobudol účinnosť a platnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Nový zákon priniesol nový systém do odpadového hospodárstva aj našej obce.  

 Zmeny ktoré sa týkajú aj občanov našej obce sú:

 1. Nové VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce (ďalej len „VZN o odpadoch“).
 2. Dôslednejšie dodržiavanie VZN o odpadoch.
 3. Popis systému odpadového hospodárstva na webovej stránke obce.
 4. Snaha postupne znižovať produkciu komunálneho odpadu.
 5. Zlepšenie pri triedení základných zložiek odpadov – papier, plasty, sklo, kovy a tetrapaky.
 6. Spoplatnenie drobného stavebného odpadu.
 7. Povinnosť pre každú domácnosť kompostovať svoj bioodpad na svojom pozemku.
 8. Zavedenie zberu jedlých olejov a tukov.
 9. Zber pneumatík od občanov
 10. Prísny zákaz tvorby čiernych skládok.
 11. Pokuta pre občanov až do výšky 1500 EUR, pri porušení ustanovení VZN  odpadoch.
 12. Pokuta pre podnikateľov až do výšky 6 638 EUR ak porušia VZN o odpadoch obce.

Každý občan našej obce je povinný začať vnímať svoj odpad, ktorý vyprodukuje, že je jeho.  Má povinnosť s týmto odpadom naložiť podľa nového VZN o odpadoch.

Je veľmi dôležité aby sme začali produkovať menej komunálneho odpadu a začali lepšie triediť odpad (najmä papier, plasty, sklo, kovové obaly a tetrapaky). Čím viac budeme odpadu triediť, tým viac budeme šetriť prostriedky obce a tým môžeme obecné financie lepšie využiť napr. na nový chodník, nové ihrisko pre deti alebo novú oddychovú zónu v obci.

Došlo k zmene aj v poplatkoch na území obce sa zaviedlo spoplatnenie drobného stavebného odpadu. Spoplatnenie drobného stavebného odpadu prikazuje zákon a berme to ako fakt.

Ďalšia významná zmena je v nakladaní s biologickým odpadom – každá domácnosť je povinná kompostovať svoj biologický odpad – dokázateľne. Ak rodina kompostuje odzrkadlí sa to aj v množstve odpadu, ktorý skončí v kuka nádobe a následne na skládke odpadov.  

Obec ponúka novú možnosť zberu jedlých olejov a tukov – nevlievajte prosím jedlé oleje, ktoré používate na varenia do výleviek, ale je možnosť doniesť ich v plastovej fľaši s funkčným uzáverom, do nádoby určenej na zber jedlých tukov a olejov.

Zakazuje sa tvorba čiernych skládok – upozorňujem občanov, že ak sa takáto skládka v našej obci nájde – obci hrozí pokuta od 4000 EUR – takže zase nezostane na nové ihrisko....

Zmena nastala aj v zbere pneumatík. Obec nie je oprávnená odoberať odpadové pneumatiky od občanov ani v prípade ak je v obci zberný dvor. Odpadové pneumatiky musia prevziať distribútori pneumatík (pneuservis, autoservis). Distribútor

je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

A na záver dávam do pozornosti pokuty v novom VZN o odpadoch, ktoré sa pohybujú pre občanov až do výšky 1500 EUR, pri porušení ustanovení VZN  odpadoch a pokuta pre podnikateľov až do výšky 6 638 EUR ak porušia VZN o odpadoch obce.

 

 

Spracovala: Ing. Ďurišová

Podnikatelia

 

Partnerske inštitúcie

Nehádžme všetko do jedného vreca“