Ťapešovo

Obec Ťapešovo má schválený projekt „Vytvorenie novej triedy MŠ Ťapešovo“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola uzavretá dňa 6.11.2017 a schválená výška príspevku je 118 275,00 EUR.

Začatie realizácie projektu: 3.2018 - ukončenie realizácie projektu: 6.2018.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v predškolskom veku a zabezpečenie základných služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania na území obce Ťapešovo. Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom zvýšenia kapacity existujúcej materskej školy.

Realizáciou projektu dôjde v obci Ťapešovo k zvýšeniu zaškolenosti detí materských škôl a na území obce sa zabezpečí kvalitné predprimárne vzdelanie, ktoré ďalej prispeje k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky miestnych detí.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

- Aktivita 1:  Prístavba novej triedy MŠ Ťapešovo - stavebné práce

- Aktivita 2:  Prístavba novej triedy MŠ Ťapešovo - vnútorné vybavenie